Klášter Želiv

[ Kostel Narození Panny Marie v Želivě ]

Kostel Narození Panny Marie v Želivě je národní kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Má fungovat jako středisko pro duchovní a kulturní obnovu regionu. Projekt dílčí rekonstukce zahrnoval zajištění statických poruch, opravy trhlin (hloubkové spárování trhlin a lokální injektáže), výmalbu a dokončení obnovy interiéru, opravu a následný nátěr fasády.

Vnitřní výmalby byly prováděny na ploše 3600 m2, nátěr venkovní fasády byl proveden na ploše 4500 m2.

Projektant: Ing. arch. Mikoláš Vavřín, MURUS – monumenta renovamus, projekce, spol. s r.o

Objednatel: KANONIE PREMONSTRÁTŮ V ŽELIVĚ

Realizováno: 2015