… někdo sny rád rozebírá – MY JE STAVÍME!

… někdo sny rád rozebírá – MY JE STAVÍME!

VIDOX – kvalita z jižních čech

Pro veřejnou deklaraci svého závazku trvalého dosahování maximální kvality při provádění díla je společnost VIDOX s.r.o. již od roku 2003 držitelem certifikátu shody systému managementu kvality dle mezinárodního standardu ISO 9001. Během vývoje společnosti byl tento certifikát doplněn o systém environmentálního managementu dle ISO 14001 jako důkazu respektování ochrany životního prostředí. Vrcholové vedení společnosti klade důraz na tyto aspekty v rámci našeho podnikání a proto vyhlásilo níže citovanou Politiku integrovaného systému managementu.

POLITIKA IMS

VIDOX s.r.o. je tradiční společnost zaměřená na provádění pozemních staveb, jejich změn a odstraňování dle výkresové dokumentace zákazníka (CZ NACE 41.20). Své činnosti obchodujeme zákazníkům z řad fyzických osob, podnikatelských subjektů a municipální sféry. Mezi další významné zainteresované strany mající dopad na působení organizace patří zaměstnanci společnosti, dodavatelé, sousedící organizace, obyvatelé dotčených lokalit, samospráva a státní správa.

Sídlo společnosti je U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov. Druhé stavební středisko je umístěno na adrese Pražská 884/II, 379 01 Třeboň. Rovněž využíváme stavební dvůr umístěný V obci Kájov 193.

Pro efektivní řízení společnosti a výrobních procesů s respektem k ochraně životního prostředí společnost implementovala systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016, systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001:2018 (dále jen integrovaný systém managementu, IMS).

Pro společnost je základním strategickým cílem uspokojovat současné a budoucí potřeby a očekávání zákazníků, a tím zvyšovat konkurenceschopnost a podíl na trhu. Trvalé zlepšování se vyžaduje také ve všech oblastech, které se dotýkají ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proto si vedení stanovilo závazek šířit principy prevence a ochrany životního prostředí a BOZP a tyto vhodně přenášet na obchodní partnery.

Pro úspěšné plnění záměrů schválilo vedení společnosti tuto Politiku, která tvoří rámec pro celkové cíle a směry působení. Prostřednictvím nich pak realizuje kroky potřebné pro zlepšování IMS, které umožňují zapojení zaměstnanců ve prospěch rozvoje společnosti, snížení vlivu negativních environmentálních aspektů a rizik při práci.

Vedení společnosti považuje systém za neustále rozvíjející se součást celkového řízení, účinně podporující dosahování cílů organizace prostřednictvím vhodně nastavených procesů a kontrolních parametrů výkonnosti v oblasti kvality, environmentu i bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při jejich naplňování.

Jedním z klíčových aspektů pro úspěšné a efektivní řízení je plnění závazných povinností plynoucích jak z legislativních, ale i normativních, smluvních a jiných požadavků. Stejně tak se společnost zavazuje chránit životní prostředí a aplikovat opatření k prevenci znečištění.

INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU

Pro naplňování této politiky je ve společnosti uplatňován, rozvíjen a zlepšován integrovaný systém managementu se zaměřením na účinné a efektivní plnění veškerých jakostních parametrů produktů ve všech fázích realizace obchodních případů, včetně plnění legislativních požadavků trhu a legislativy životního prostředí a bezpečnosti práce. Tento přístup vede k prevenci a snižování negativních dopadů našíčinností na životní prostředí, ke snižování úrazovosti při naší činnosti a ke spokojenosti zákazníka. Dokumentovaný a funkční systém jakosti ve společnosti je trvale prokazatelný zákazníkům, případně jiným externím organizacím.

UVEŘEJĚNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), zvedla společnost Vidox s.r.o. vnitřní oznamovací systém, který je určen fyzickým osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděly o možném protiprávním jednání, které porušuje právní předpisy spadající do některé z oblastí vyjmenovaných Zákonem.

 • PŘÍSLUŠNÁ OSOBA

Příslušnou osobou pro přijímání oznámení je: Pavla Hucková

Telefonní číslo, adresa elektronické pošty a další adresy pro doručování oznámení příslušné osobě jsou uvedeny níže.

 • ZPŮSOBILOST OZNÁMENÍ

Společnost Vidox s. r. o nevylučuje přijímání oznámení od osob, které pro ni nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Příslušná osoba a společnost Vidox s.r.o. se budou zabývat i oznámeními, která oznamovatel podá anonymně. 

 • PODÁNÍ OZNÁMENÍ

Oznamovatel může podat oznámení příslušné osobě prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému zřízeného společností Vidox s.r.o. ústně, písemně nebo osobně.

Oznamovatel, který má v úmyslu podat oznámení ústně, tak může učinit zejména telefonicky prostřednictvím dedikované telefonní linky příslušné osoby na telefonním čísle 723 742 358. 

Oznamovatel, který mám v úmyslu podat oznámení písemně, tak může učinit zejména:

 • Odesláním poštovní zásilky prostřednictvím poskytovatel poštovních služeb k rukám příslušné osoby, na adresu společnosti Vidox s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov, přičemž na obálce by mělo být uvedeno „NEOTVÍRAT – Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů“,
 • Prostřednictvím elektronické komunikace na e-mailovou adresu whisltleblowing@vidox.cz , kterou společnost Vidox s.r.o. zřizuje výhradě pro účely podání oznámení, nebo
 • Vhozením oznámení do schránky zřízení pro tento účel společností Vidox s.r.o. v jejím sídle, označené logem společnosti a názvem „WHISTLEBLOWING“.

Oznamovateli, který má v úmyslu podat oznámení osobně, tak bude umožněno poté, co příslušnou osobu o takovém úmyslu informuje. Oznamovatel pro tyto účely může využít jeden z výše uvedených komunikačních kanálů.

 • OZNÁMITELNÁ JEDNÁNÍ

Oznámit lze ve smyslu Zákona pouze jednání, které:

 • Má znaky trestného činu,
 • Má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000,- Kč,
 • Porušuje Zákon, nebo
 • Porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti: finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů, daně z příjmu právnických osob, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrany spotřebitele, souladu s požadavku na výrobky včetně jejich bezpečnosti, bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, ochrany životního prostředí, bezpečnosti  potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví, radiační ochran a jaderné bezpečnosti, hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti elektronických komunikací a informačních systémů, ochrany finančních zájmu Evropské unie, nebo fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 • DALŠÍ MOŽNOSTI PODÁNÍ OZNÁMENÍ 

Kromě vnitřního oznamovacího systému mají oznamovatelé možnost podat oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti.

Takové podání je možné provést osobně, telefonicky nebo písemně a také prostřednictvím zabezpečeného formuláře na webové adrese: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Více informací ohledně podávání oznámení, ochraně oznamovatelů apod. je dostupných na webové adrese: https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/

Stavební společnost z jižních Čech

[ rodinné domy • průmyslové a sportovní komplexy • rekonstrukce ]

Preciznost provedení, důraz na detail, respekt k poctivému řemeslu, zkušenost, fortel, zápal, ale také odvaha k inovativním řešením, to vše jsou předpoklady k úspěšným realizacím i velmi náročných projektů. A zároveň také předpoklady pro to, aby námi realizované stavby dobře plnily svou funkci, vyhovovaly vašim potřebám, poskytovaly kvalitní pracovní zázemí, anebo spoluvytvářely příjemný, útulný, vysněný domov.

Preciznost provedení, důraz na detail, respekt k poctivému řemeslu, zkušenost, fortel, zápal, ale také odvaha k inovativním řešením, to vše jsou předpoklady k úspěšným realizacím i velmi náročných projektů. A zároveň také předpoklady pro to, aby námi realizované stavby dobře plnily svou funkci, vyhovovaly vašim potřebám, poskytovaly kvalitní pracovní zázemí, anebo spoluvytvářely příjemný, útulný, vysněný domov.

Nejčastější dotazy

Co zahrnuje cena stavby, díla?

Nabídková cena projektu (díla, stavby) je zpracována dle zadání a požadavků investora. Cena zahrnuje celkovou realizaci díla včetně revizí a zkoušek, je závazná a neměnná po celou dobu výstavby. Tato cena je cenou například stavby na klíč, rekonstrukce domu na klíč, rekonstrukce památkového objektu a dalších stavebních prací.

Jak dlouho trvá rekonstrukce bytového domu?

Rekonstrukce bytového domu je časově dost náročná, ale za to úspěšná. Záleží samozřejmě na rozsahu požadavků investora, velikosti bytového domu, pokud se toto týká zateplení fasád, opravy fasád tak i na povětrnostních podmínkách.

Veškeré práce na stavbách jsou prováděny dle platných norem, jsou provedeny revize s doložením dokladů o jejich provedení. Druhy použitých materiálů při rekonstrukci bytového domu, rekonstrukci památkového objektu, stavbě domu a jiných stavebních prací jsou dokladovány příslušnými certifikáty.

Musíme si vše nakoupit sami nebo zajistí vaše firma dodávku všech materiálů, obkladů apod.?

Jsme schopni dodat  prakticky jakékoliv stavební materiály i vybavení přesně dle přání a představy vás jakožto zákazníka. Stačí si vybrat (ať už pojedete s námi do ukázkových prodejen
nebo si vyberete sami) a my vše ostatní zajistíme a dodáme. V případě, že nemáte přesnou představu, samozřejmě i rádi poradíme s výběrem s ohledem na vaše představy a finanční možnosti.